Общо събрание 2021

Управителният съвет на Сдружение „Българско ски - училище”, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 2 от устава на Сдружението, свиква редовно общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 18 септември 2021 г. от 10.30 ч. в административната сграда на Национална спортна академия „Васил Левски“ в гр. София, ж.к. „Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Сдружението и на отчета за дейността на Управителния съвет през 2020 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.

3. Приемане на бюджет за 2022 г.

4.  Разни

Поканват се всички членове на Сдружението да присъстват лично или чрез упълномощени представители с писмено пълномощно /в случай, че съответният представител не се представлява на събранието от лицето, което го представлява по закон/.

Регистрацията на членовете и техните представители ще започне в 10 часа и ще приключи в 10.30 часа. При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден от 11.30 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове или техни представители