УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКО СКИ-УЧИЛИЩЕ”


Раздел I. СТАТУТ

          Член 1. СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКО СКИ УЧИЛИЩЕ” е независимо доброволно сдружение на ски-училищата и ски- учителите в Република България, които осъществяват дейности по обучение по ски и други снежни спортове, които признават настоящия устав.

          СДРУЖЕНИЕТО “БЪЛГАРСКО СКИ УЧИЛИЩЕ” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност в областта на физическата култура, спорта и туризма.

          За удобство пълното наименование СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “БЪЛГАРСКО СКИ - УЧИЛИЩЕ” ще се изписва съкратено с инициалите БСУ, а по- нататък в този Устав ще се именува Сдружението.

 

          Раздел II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 

          Член 2. Сдружението е със седалище гр. София и адрес на управление гр. София, район “Изгрев”, бул. „Никола Габровски” № 1 (Плувен комплекс „Дианабад”), южни трибуни, ет. 3, ст. 8.

 

Раздел III.ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

 

          Член 3 Сдружението има своя цел:

          Разпространението и популяризирането на ски-спорта и другите снежни спортове като средство за физическото и духовно развитие на нацията ни и като средство за развитието на масовата физкултура, туризма и отдиха сред населението.

          Член 4 За осъществяване на тази цел Сдружението:

          а) ще създава условия за опознаването на световните достижения в областта на подготовката на кадри за обучение по ски и други снежни спортове чрез своевременното им внедряване в учебните планове и програми за обучение, както и чрез организирането на курсове с оторизирани преподаватели, притежаващи съответен образователен ценз, семинари, конференции, беседи, прожекции, дискусии и др.;

          б) ще се стреми да създава най-благоприятни условия на своите членове за изпълнение на функцията им по обучение чрез усъвършенстване на съществуващата норативна база в тази област, чрез непосредствени контакти и съвместни инициативи с учебните заведения в областта на спорта и с другите спортни структури, свързани със ски-спорта;

          в) ще изучава социалните процеси и ще популяризира позитивните тенденции в развитието на ските и другите снежни спортове;

г) ще изгражда собствен фонд с помощта на спонсори, дарители и чрез други, позволени от закона способи;

д) ще организира ежегодно национални прегледи - отборни състезания по ски между своите членове;

е) ще осъществява размяна на информация и ще обменя опит с други национални и международни организации, имащи отношение към проблемите на ски-обучението и др.

 

Раздел IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Член 5 Сдружението има за свой основен предмет на дейност създаването на единна методика и система от показатели за обучението по ски и други снежни спортове на територията на Република България; изработването и поддържането в актуален вид на учебни планове и програми за подготвянето на кадри за обучение по ски, както и за повишаване квалификацията на вече правоспособните ски-учители; подготвянето на научно-методически, технически и икономически разработки, подпомагащи процеса на обучение на своите членове; изготвянето на учебни пособия и ръководства за обучение по ски и другите снежни спортове; организиране и провеждане на курсове за квалификация и преквалификация на ски-учители; представителство на своите членове пред държавните органи, обществените организации в областта на спорта и туризма, международните организации на ски- учителите ( “ИНТЕРСКИ” и “ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СКИІУЧИТЕЛИТЕ” и др.) с цел защита на техните интереси.

Член 6 Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност по предходния член, а именно: издателска и рекламна дейност за популяризирането на ски-спорта и другите снежни спортове; консултантски услуги, свързани с производството на ски-екипировка и ски-оборудване за целогодишно обучение; отдаване за възмездно ползване на собствена спортна база и спорнти стоки и артикули за практикуване и обучение по ски и другите снежни спортове; разпространение на учебни помагала, учебни видеоматериали и други помагала, свързани с процеса на обучение по ски и другите снежни спортове, както и други, незабранени от закона дейности, които не противоречат на основния предмет на дейност на Сдружението.

Средствата от дейностите по предходната алинея се използват единствено за постигането на посочените в този устав цели, а извършването и става по реда и при условията, определени със законите, регламентиращи извършването на стопанските дейности.

Сдружението не разпределя печалба.

 

Раздел V. ИМУЩЕСТВО

 

Член 7 (1).Сдружението образува своето имущество и се издържа от:

 1. членски внос;
 2. целеви вноски и субсидии от държавата;

в) дарения и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица;

г) приходи от дейности, обсужващи идеалната цел на Сдружението в това число и тези от дейностите по чл.6 от Устава

           (2) Размерът на членския внос за членовете на Сдружението, както и неговото актуализиране се определя от Управителния съвет.

           (3) Членският внос се внася ежегодно до края на месец януари на текущата година, което се отразява в книгата за членския внос с подписа на вносителя и Председателя на Управителния съвет на Сдружението.

Член 8 Имуществото на Сдружението се състои от: право на собственост върху движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, пари, вземания, ценни книги, право на собственост върху произведения в областта на обучението по ски и други спортове върху сняг. То се вписва в специален регистър на Сдружението и се води на отчет, съгласно изискванията на закона за съответния вид имущество.

Член 9 Актовете на разпореждане с основните фондове на Сдружението се извършват по решение на Управителния съвет по реда, предвиден в Устава и закона.

Член 10 Разходите, свързане с дейността и управлението на Сдружението се покриват от нейните приходи.

Член 11 Управителният съвет може да отнесе част от приходите в основен фонд на Сдружението.

Член 12 Финансовата година е календарната.

 

Раздел VI. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Член 13 Членуването в Сдружението е доброволно, без ограничения по отношение на националност, етническа принадлежност, политически и религиозни убеждения, раса и пол.

Настъпилите промени след приемане на нови членове и прекратяване на членството се отразяват в специална книга на членския състав на Сдружението.

Член 14.Членовете на Сдружението запазват юридическа и икономическа самостоятелност.

Член 15 В Сдружението членуват правоспособни ски-учители- дееспособни физически лица, ски-училища и други организации- юридически лица по смисъла на българското законодателство, които имат за основен предмет на дейност обучение по ски и други снежни спортове, които приемат Устава и плащат установения за тях членски внос.

Член 16 Нови членове се приемат въз основа на писмена молба до Управителния съвет, който взема решение за приемането им. В молбата кандидатът посочва, че приема Устава на Сдружението, както и да плаща установения членски внос. Към молбата се прилагат документите, изисквани от вътрешния правилник на Сдружението.

Кандидатите юридически лица прилагат към молбата заверено копие от съдебното си решение за вписване и решение на органа си за управление за членство в Сдружението.

Член 17 В случай на отказ от приемане кандидатът може да обжалва отказа пред Общото събрание на Сдружението като Управителният съвет е длъжен да включи разглеждането на жалбата в дневния ред на следващото заседание на Общото събрание.

Член 18 Всеки член на Сдружението има право:

а) да ползва финансовата и морална подкрепа и професионалната защита на Сдружението и да бъде информиран за неговата дейност;

б) да поставя за разглеждане и съдействие пред органите за управление въпроси от дейността на Сдружението;

в) да участва в инициативите и мероприятията на Сдружението;

г) да се ползва от резултатите от цялостната дейност на Сдружението.

Член 19 Всеки член на Сдружението е длъжен:

а) да се подчинява на Устава на Сдружението, законите, както и на решенията на неговите органи за управление;

б) в срок да изпълнява задачите, възложени от Сдружението, а в случай на невъзможност за изпълнение, своевременно да уведоми ръководството му;

в) с постиженията си в спорта и другите дейности да защитава името на Сдружението;

г) да предоставя на Сдружението информация, необходима за изпълнение на неговите цели и задачи, както и на взетите решения;

д) да плаща членски внос ежегодно, в размер определен за всички членове от Управителния съвет.

Член 20 (1)Членуването в Сдружението се прекратява:

а) по искане на всеки член - въз основа на писмено заявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението;

б) чрез изключване;

в) при смърт или поставяне под пълно запрещение на физическите лица;

г) при прекратяване на юридическите лица. В този случай те са длъжни да изпълнят своите имуществени задължения към Сдружението;

д) при прекратяване на Сдружението;

е) при отпадане.

           (2) При прекратяване на членството никой член не може да иска платените като членски внос суми, както и части от имуществото на Сдружението.

Член 21 Изключването става с решение на Управителния съвет за действия и при поведение на изключвания, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо, както и при неспазване на предвидените в чл.19 задължения.

Решението за изключване се взима с мнозинство от 2/3 от членовете на Управителния съвет по реда, предвиден в този Устав и може да бъде обжалвано от изключвания пред Общото събрание на Сдружението. В този случай Управителният съвет е длъжен да включи в дневния ред на Общото събрание постъпилите срещу неговото решение жалби.

Член 22 Отпадането от членство в Сдружението става автоматично при неплащане на установения членски внос за срок по-дълъг от два месеца, считано от деня на изтичане на срока по чл.7, неучастия в заседания на Общото събрание без уважителна причина и след надлежно уведомяване за заседанието по реда, предвиден в Устава и закона.

Забавата в плащането на членския внос и случаите на неучастие в работата на Общото събрание по предходната алинея се установяват от Управителния съвет с проверки в книгата за членския внос и протоколната книга за заседанията на Общото събрание, а фактът на отпадането се отразява в протокола от заседанието на Управителния съвет, за което той уведомява Общото събрание на неговото следващо заседание.

 

РАЗДЕЛ VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Член 23 Органи на управление на Сдружението са:

 1. Общо събрание;
 2. Управителен съвет;
 3. Председател на сдружението.

Член 24 Общото събрание:

 1. Общото събрание е върховен орган на сдружението, което се състои от:

1. пълномощници на ски – училищата и другите организации – юридически лица, които са членове на сдружението, като всяко лице има право на 1 глас в общото събрание;

2. пълномощници на ски учителите – индивидуални членове на сдружението, които не са в договорни отношения със ски – училищата по т. 1, определени на общи събрания, в които на десет ски – учители се избира по един пълномощник с право на един глас в общото събрание, за което пълномощникът представя протокол с подписите на ски -учителите.

 1. Общото събрание на Сдружението се свиква най- малко веднъж на една година от Управителния съвет или по искане на 1/3 от неговите членове. Ако в последния случай Управителния съвет не свика Общото събрание в месечен срок, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или от натоварено от тях лице.
 2. Свикването на Общото събрание и оповестяването на дневния ред става с покана, която съдържа датата, часа и мястото за провеждане на заседанието, дневния ред и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обявява в един централен ежедневник и се поставя на видно място в сградата, където е управлението на Сдружението не по-късно от един месец преди датата на заседанието.
 3. Заседанията на Общото събрание са редовни ако на тях присъстват повече от половината от излъчените по реда на ал.1 пълномощници. Ако в определения час не се явят необходимия брой делегати за вземане на решения по дневния ред, то се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и делегати да се явят.

Член 25 (1) С обикновено мнозинство (50+1) от присъствалите се взимат всички решения на Общото събрание, освен решенията за изменение на устава и за преобразуване и прекратяване на Сдружението, в които случаи за вземане на решение се изисква квалифицирано мнозинство то 2/3 от присъстващите. По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени не могат да се вземат решения.

(2) Никой член няма право да гласува при решаване на въпроси, отнасящи се до него, негов съпруг, роднина по права линия без ограничение, роднина по съребрена линия до четвърта степен и роднина по сватовство до втора степен, както и до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Член 26 Общото събрание:

 1. Изменя и допълва Устава на Сдружението;
 2. Избира за срок от 5 (пет) години членовете на Управителния съвет;
 3. Избира за срок от 5 (пет) години Председател на Управителния съвет на Сдружението, който е член на Управителния съвет, освобождава го предсрочно при уважителни причини, при неспазване и неизпълнение на задълженията му и решенията на органите на Сдружението, както и при действия, нарушаващи закона.
 4. Избира за срок от 5 (пет) години Председател на Сдружението, който може да не е член на Сдружението, освобождава го предсрочно при уважителни причини, при неспазване и неизпълнение на задълженията му и решенията на органите на Сдружението
 5. Взема решение за създаване на други вътрешни органи на Сдружението, определя броя на членовете им и ги избира за срок от 5 (пет) години, като приема правилата за тяхната работа.
 6. Приема основните насоки и целеви програми за дейността на Сдружението.
 7. Приема отчетите на Управителния съвет и другите органи на Сдружението за дейността им, както и ги освобождава от финансова отговорност за отчетния период.
 8. Приема бюджета на Сдружението.
 9. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението.
 10. Взема решение за начина на резпределяне на имуществото на Сдружението при неговото прекратяване след удовлетворяване претенциите на неговите кредитори.
 11.  Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, настоящия Устав и другите вътрешни актове, регламентиращи неговата дейност.
 12. Взема решение за откриване на клонове на Сдружението.

Член 27 (1) Управителният съвет се състои от 11 (единадесет) члена и работи на обществени начала, с изключение на случаите по чл.28, т.8 от Устава, с мандат от 5 (пет) години.

(2) Управителният съвет заседава най-малко веднъж в месеца и се свиква от неговия Председател. Той е длъжен да свика Управителния съвет при искане на 1/3 от неговите членове и ако не стори това в седмичен срок от искането, заседанието може да бъде свикано от всеки заинтересован. Заседанието на съвета се ръководи от неговия Председател, а в негово отсъствие от друг член на съвета.

(3) Заседанията на Управителния съвет са редовни ако на тях присъстват повече от половината му членове. В заседанията на съвета могат да бъдат канени ръководителите на другите органи на Сдружнеито без право на глас.

 1. Управителният съвет взима решения с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията по чл.21, ал.2 от Устава се вземат с мнозинство от 2/3 от членовете, а тези по чл.28,т.5, 10 и 14 се взимат с пълно единодушие. Решенията на Управителния съвет могат да се взимат и по реда на на чл.32, ал.3 и ал.5 от ЗЮЛНЦ.

Член 28 Правомощията на Управителния съвет са:

 1. Организира и следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и се отчита пред него
 2. Приема и изключва членове на Сдружението, а също приема и отразява молбите за напускане и отпадането на членове на Сдружението.
 3. Определя размера на членския внос
 4. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание
 5. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и отговаря за това
 6. Представлява Сдружението пред трети лица, като тази представителна функция от името на Управителния съвет ще се осъществява от Председателя на УС.
 7. Изготвя и предлага на Общото събрание за приемане бюджета на Сдружението
 8. Определя щатната структура на Сдружението и определя размера на трудовите възнаграждения на служителите.
 9. Взима решения за членуването на Сдружението в други организации
 10. Взима решения за резпореждане с имуществото на Сдружението при спазване на Устава
 11. Подготвя отчета за дейността на Сдружението и го внася за приемане от Общото събрание
 12. Учредява награди и символи на Сдружението
 13. Сключва договори и поема ангажименти за сметка на Сдружнието, за което упълномощава Председателя на Управителния съвет на Сдружението.
 14. В случай на ликвидация на Сдружението определя лицето, което ще извърши ликвидацията.

Управителния съвет приема Правилник за своята работа, в който подробно се регламентира разпределението на функциите на съвета между неговите членове.

 

Член 29 (1) Председателят на Управителния съвет има следните правомощия:

1. самостоятелно представлява Сдружението пред трети лица;

   2. свиква заседанията на управителния съвет и ги ръководи;

   3. организира, ръководи и осъществява оперативното ръководство на Сдружението;

  4. разпорежда се с бюджета и финансовите средства на Сдружението и носи отговорност за това;

  5. изпълнява и контролира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

  6. сключва договори с персонала на Сдружението;

  7. съхранява и води документацията на Сдружението.

(2) Председателят на Управителния съвет е и Заместник – председател на сдружението

 

Член 30. Председателят на Сдружението има следните правомощия:

1. самостоятелно представлява Сдружението пред трети лица;

2. участва в заседанията на Управителния съвет с право на глас;

          3. следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

          4. изпълнява и други функции, възложени му от Общото събрание.

 

РАЗДЕЛ VIII. СРОК

 

Член 31 Сдружението е създадено без неговото съществуване да е ограничено със срок.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IX. СИМВОЛИ И РИТУАЛИ

 

Член 32 Сдружението има печат, емблема, бланка, диплом и значка.

 

РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Член 33 Сдружението се прекратява:

а) по решение на Общото събрание;

б) по решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, когато:

 • не е учредено по законния ред;
 • извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
 • е обявено в несъстоятелност

Член 34 При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от ликвидатор, определен от Управителния съвет по реда, предвиден в този Устав.

В случаите, предвидени в закона, ликвидаторът се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.

Редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се определят от разпоредбите на Търговския закон на Република България.

Настоящият Устав на СДРУЖЕНИЕТО НА СКИ-УЧИЛИЩАТА И СКИ-УЧИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ “БЪЛГАРСКО СКИ-УЧИЛИЩЕ” е приет на Общото събрание, проведено през 1993 г. в гр. София, изменен и допълнен на Общото събрание от 06.10.2001год., изменен от Общото събрание на 18.10.2008 г., изменен на Общото събрание от 09.07.2011год., изменен на Общото събрание от 01.12.2012год., изменен на Общото събрание от 02.11.2013год.