Учебен план-програма За провеждане на 14-дневен курс за учители по сноуборд клас „А”


Теория

І.История и култура на снежните спортове

1.    Възникване на идеята за сноубрда. Сноубордът в България                 2 часа

ІІ. Педагогика

 1. Методи на обучение в сноуборда                                                             1 час
 2. Педагогически принципи и тяхното приложение в обучението

по сноуборд                                                                                                 2 часа

 1. Изграждане на двигателния навик – етапи                                             2 часа
 2. Структура и особености на урока по сноуборд                                      1 час
 3. Възрастови и полови характеристики при обучението по сноуборд           2 часа

ІІІ. Сигурност и безопасност на пистата

 1. Специфични особености на обучението по снежни спортове,свързани

с климатичните и метеорологични фактори и работата с деца             2 часа

 1. Поведение на сноуборд учителя при инцидент. Медицински познания,

свързани с наранявания при каране на сноуборд                                    4 часа

 1. Безопасно поведение на пистата. ФИС правила                                     2 часа

ІV. Туристически маркетинг. Комуникация

 1. Нормативна база на туризма                                                                     4 часа
 2. Категоризация на пистите                                                                         2 часа
 3. Етични правила при работа с туристи. Комуникация                            2 часа

V. Екология

1.    Правила отнасящи се до природата и околната среда                            2 часа

VІ. Екипировка

 1. Сноуборд обувки – подбор и нагласа. Биндунги – подбор и нагласа   1 час

VІІ. Техника

 1. Терминология и структура на завоите                                                     1 час
 2. Анализ на сноуборд уменията – стойка, равновесие, телодържание,

облекчаване, обременяване, насочване                                                    3 часа

 1. Техника и методика на преподаване на елементите от първи стъпки

до верижни основни завои                                                                        15 часа

Практика

 1. Специфични особености на обучението по снежни спортове,свързани

с климатичните и метеорологични фактори и работата с деца             2 часа

 1. Поведение на сноуборд учителя при инцидент. Медицински познания,

свързани с наранявания при каране на сноуборд                                    8 часа

 1. Безопасно поведение на пистата.                                                             2 часа
 2. Категоризация на пистите                                                                         2 часа
 3. Сноуборд обувки- подбор и нагласа. Биндунги-подбор и нагласа       1 час
 4. Поставяне на борда. Стойки – видове. Упражнения за привикване

с екипировката. Упражнения с фиксирани два крака                             4 часа

 1. Падане и изправяне. Скейтинг. Лицево и гръбно оттласкване             4 часа
 2. Изкачване, обръщане на склона и право спускане със свободен заден

крак. Лицево и гръбно спиране без да се докосва терена със свободния

 крак                                                                                                              4 часа

 1. Свличане по линия на наклона                                                                 8 часа
 2. Диагонално свличане                                                                                 8 часа
 3. Диагонално спускане                                                                                 4 часа
 4. Ползване на влек, лифт                                                                              2 часа
 5. Завой към склона от право спускане (с високо облекчаване)               10 часа
 6. Основен завой с ротация

Основен завой с високо облекчаване                                                       10 часа

 1. Преодоляване на неравности. Изравнителна техника                            6 часа
 2. Верижни основни завои. Свързани без диагонално спускане               10 часа
 3. Подготовка и провеждане на урок.Методика на преподаване

Разработване на план конспект                                                                15 часа

 

Изпити:

 1. Практически – демонстрация на елементите от 6 до 15.
 2. Теория – два въпроса: първият от І до ІV модул и един въпрос от модул VІІ
 3. Разработване на план конспект за провеждане на урок по сноуборд (по предварително зададена тема).