ОБЩО СЪБРАНИЕ 30 юни 2023

(01.06.2023г. - 30.06.2023г.)

ПОКАНА

 

 

Управителният съвет на Сдружение „Българско ски - училище”, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 2 от устава на Сдружението, свиква редовно общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 30 юни 2023 г. от 14.00 ч. в административната сграда на Национална спортна академия „Васил Левски“ в гр. София, ж.к. „Студентски град“, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 21, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада за дейността на Сдружението и на отчета за дейността на Управителния съвет през 2022 г.

2. Приемане на годишния финансов отчет за 2022 г.

3. Приемане на бюджет за 2024 г.

4. Избор на Председател на сдружението

5. Разни

Поканват се всички членове на Сдружението да присъстват лично или чрез упълномощени представители с писмено пълномощно /в случай, че съответният представител не се представлява на събранието от лицето, което го представлява по закон/.

Регистрацията на членовете и техните представители ще започне в 13.30 часа и ще приключи в 14.00 часа. При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден от 15.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове или техни представители.

 

 

                                    Председател на УС,

 

         Петър Янков

Запиши се