ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКО СКИ- УЧИЛИЩЕ”


 1. ЗАДАЧИ ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ СКИ- УЧИЛИЩА

Чл.1 Основна задача на ски-училищата е да обхванат максимален брой деца, младежи и възрастни в системни занимания по ски с оглед тяхното физическо и психическо развитие и укрепване.

Чл.2 За изпълнение на задачите, ски- училищата са длъжни да организират заниманията на високо педагогическо ниво, съгласно изискванията на “Българското ски-училище” чрез:

 • Максимална сигурност по време на заниманията;
 • Най- съвременната техника и методика на преподаване на методическите единици;
 • Диференцираните програми на обучение по класове в зависимост от възрастта и придобитите умения на участниците;
 • Стройна, професионална квалификация и интелигентност на българските ски- учители.

 

 1. СКИ-УЧИЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. РЕГИСТРАЦИЯ

Чл.3 “Ски-училище” e всяко  юридическо лице - търговец, предлагащо туристическата услуга „обучение по снежни спортове и отговарящо на изискванията на Закона за туризма и съответните подзаконови нормативни актове, издадени по неговото прилагане“

Чл.4 ( отменен)

Чл.5. ( отменен)

Чл. 6 Ски училищата стават редовни членове на Сдружението след като бъдат приети от Управителния съвет и от този момент имат право да добавят към името си името и емблемата на Сдружението.

Чл.7 Каднидатстващото за колективен член на Сдружението ски училище, трябва да представи следните документи:

 • Молба за приемане в Сдружението, подписана от управителя на  дружеството;
 • Декларация за спазване на Устава и Правилника на Сдружението, подписана от управителя на дружеството;
 •  Документ за регистрация в Търговския регистър;
 • Декларация за териториалност на услугата- курорт /ски зона, в която ще се упражнява дейността, наличие на офис в ски зоната/ курорта, в която ще се упражнява дейността с посочване на данни за контакти и митинг пойнт;
 • Договор с директора на училището;
 • Декларация за наличието на материална база /специализирани помещения, екипировка и т.н/

Чл.8(нов)(1) Молби за нови членове се приемат до 1 ноември на календарната година.

(2)Регистрацията на ски- училищата, членуващи в БСУ се води в книгата за членски състав, която се актуализира ежегодно до 30 ноември. За целта ски- училищата задължително трябва да представят удостоверение за актуално състояне  да посочет директора на училището и да подадат писмено заявление за извършване на дейността през сезона. Списък с училищата, членове на БСУ се обявява ежегодно в сайта на БСУ в ИНТЕРНЕТ.

(3) За всеки сезон училищата получават от “Българско ски- училище” удостоверение за редовно членство в организацията, в което се записва името на учелището, името на директора и курорта, в който ще работи училището през съответния сезонУдостоверението се издава след платен членски внос, предоставен списък с учителите, работещи в съответното училище и заверено копие от полица за сключена застраховка „професионална отговорност“ за всеки от ски учителите (изискването за застраховка е в сила от 1 ноември 2017г.)Срокът за издаване на Удостоверения е 20 декември.

Чл.9 (нов) От книгата на членския състав на БСУ отпадат ски- училищата и губят членството си в следните случаи:

 • Неплащане на членския внос до два месеца след изтичане на установения по Устав срок;
 • Ски- училищата ползващи неправоспособни ски- учители;
 • Ски- училищата ръководени от неправоспособни директори;
 • Ски- училищата изключени с решение на УС или Общото събрание;
 • Ски- училищата, които откажат или осуетят проверка на комисията по контрол на БСУ

Ски- училищата загубили членството си в БСУ /с изключение на тези изключени за винаги с решение на УС или Общото събрание/, могат да кандидатстват за възстановяване на членството си най- рано една година след датата на тяхното отпадане от книгата за членския състав, като дължат санкция от едногодишен членски внос.

Чл.10 (1) За избягвяне на нелоялната конкуренция, използването на неправоспособни лица за ръководители, учители на училищата, неспазване на Устава и Правилниците, както и за предотвратяване на злополуки, свързани с физически увреждания на участниците в обучението или материалното им ощетяване от неквалифицирани учители, се създава комисия за вътрешен одит в състав от трима души.

(2) Двама от членовете на комисията се избират от Управителния съвет В състава на комисията влиза представител на съответния ски- център, в който се провежда одита. Представителите на курортите се предлагат всяка година пред Общото събрание от ски училищата, работещи на територията на съответния курорт.

Чл.11 (1) Комисията по контрола на БСУ ежегодно проверява ски- училищата и ски- учителите в страната по следните изисквания:

 • Правоспособност на ски- учителите и директорите и редовността на техните документи;
 • Спазване на учебния план и методиката за обучение на БСУ по време на занимания;
 • Изрядност на договорите за работа със ски- учителите
 • Брой на учениците в група
 • Наличие на сключена застраховка „професионална отговорност“ за ски учителите

(2) Комисията по контрола изготвя и внася в УС на БСУ писмен доклад за всяка извършена проверка до 3 дни след нейното приключване.

Чл.12 За изпълнение на своите задължения Комисията има следните правомощия:

 • Да бъде командирована в ски-центровете на страната за сметка на БСУ и да получава заплащане за извършената работа;
 • Да изисква от ски- училищата и ски- учителите всички документи, посочени в Правилника: списък на работещите ски- учители с номерата на картите и талоните;
 • Да предлага за санкциониране в УС на Сдружението училища, учители и директори, за които Комисията установи, че нарушават нормативните документи или с действията си подронват авторитета на БСУ.
 • Да инициира съвместни проверки с други институции /Комисия за защита на потребителите, Национална агенция по приходите, съответната общинска администрация и др./

 

 1. РЪКОВОДСТВО И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

 

Чл.13 Независимо от собствеността на училището всяко едно ски- училище се ръководи от правоспособен специалист, който трябва да отговаря на следните условия:

 • да има завършено висше образование;
 • да притежава редовно заверена карта с най- високия клас за учител.

Чл.14 Ръководителят (директорът) на училището се явява поименен гарант при регистрацията на училището към Сдружението и Общината на територията на която е създадено.

Чл.15 Ръководителят (директорът) на училището отговаря за спазването на Устава, Наредбите и Правилниците на Сдружението, както и за внедряването и провеждането на обучението съгласно изискванията на Учебния план на “Българското ски- училище”.

Чл.16 Директорът на ски- училището предлага лицата, които се назначават за ски- учители, като се съобразява задължително с изискванията, на които те трябва да отговарят, относно редовността на документите им за квалификация и техните педагогически умения.

Чл. 17 При прекратяване на взаимоотношенията си с училището директорът е длъжен да уведоми писмено Управителния съвет на Сдружението.

Чл. 18 (1)За учители в българските ски- училища се назначават само правоспособни лица, притежаващи редовна карта за правоспособност и заверен талон по силата на Правилника на БСУ.

(2) Студенти от НСА специолнаст ски, сноуборд и спортна анимация, след втори курс могат да работят като стажанти , при наличие на сключен договор за студентски практики между ски училището и НСА.

Чл. 19 Заплащането на положения труд от ръководителя на училището и ски- и сноуборд- учителите се извършва въз основа на сключен писмен договор с роботодателя преди започване на работа.

Чл.20 В зависимост от особеностите на работата по места и въз основа на съществуващите договорености и нормативни документи, всяко ски- училище изработва свой Правилник за вътрешния ред, който трябва да не противоречи на настоящия Правилник.

 

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РАБОТА

 

Чл. 21 Редовният курс на обучение в “Българското ски- училище” се осъществява по Учебния план и програмите на Сдружението.

Чл.22 Директорът на училището и ски- учителите в българските ски-училища са задължени да преподават ски- техниката предвидена за даден клас, съгласно описанието и методиката на официално разпространения от Сдружението Учебен план.

Чл.23 За осигуряване на максимална сигурност на участниците в обучението на даден клас, директорът е длъжен да се съобразява с квалификацията и уменията на ски- учителя, който ще обучава групата.

Чл.24 За предотвратяване на наранявания и подобряване на сигурността, директорът на училището или друг натоварен от него специалист, разпределя в първите часове от започването на обучението участниците според техните умения и възраст в съответен клас и до началото на втория ден извършва премествания в групите.

Чл. 25 Броят на учениците в една група не може да бъде по- голям от 12 души за ски и 6 за сноуборд, а за предучилищна възраст от 6-8 деца за ски и 4 за сноуборд.

Чл. 26 След окончателното разпределение по групи, за разпределението на учителите отговорност носи директорът (относно тяхната квалификация), а учителят носи отговорност за всеки един ученик в групата до приключване на ежедневното и цялостното обучение.

Чл.27 За всеки инцидент по време на часовете на обучение, свързан с нещастен случай или физическо нараняване на някой от групата, се съставя протокол с описание на случилото се подкрепено със схема, обозначение на пистата и мястото, състоянието на снежната покривка, поредният ден от обучението, точният час, методическата единица усвоявана в момента, оказана първа помощ, времетраене до депортирането в лечебно заведение и др. данни, изясняващи случилото се. Задължително се отбелязва изправността или неизпрпавността на автоматите. Протоколът се подписва от учителя и двама ученици от групата, присъствали на местопроизшествието. Същото може да се отбележи и от други присъствали на местопроизшествието лица. Задължително е уведомяването на планинската спасителна служба, която да съдейства при оказване на първа помощ и транспортирането на пострадалия. Приложение- образец на протокола. Всяко училище води регистър на настъпилите инциденти.

 

V.ПРИДОБИВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ

 

Чл.28 Във връзка с международното класно деление на учебния процес в началното обучение учителите се делят на следните категории:

 • Ски: А, В, С и ISIA марка и ISIA карта
 • Сноуборд: А, В, С и ISIA марка и ISIA карта
 • Ски бягане: А, В, С

 

 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА УЧИТЕЛИ

 

Чл. 29 Организацията и подготовката на учители се провежда от :

 • НСА
 • БСУ, респ. колективните членове на БСУ

Чл.30 Учебните планове и програми за подготовка на всички категории учители се разработват и актуализират ежегодно от Програмния съвет, който включва експерти от Сдружението и преподаватели от НСА, като се утвърждават от УС на Сдружението.

Чл.31 (1) На дипломираните специалисти от Национална спортна академия със специалност “Ски” се дава свидетелство за правоспособност “ски- учител” от БСУ трето ниво по съответната специалност, както следва:

 • Ски алпийски дисциплини;
 • Ски- бягане и биатлон;
 • Сноуборд

(2) Специалистите от НСА с втора специалност “Ски” при дипломирането си получават второ ниво.

Срещу предоставяне на копие от Дипломата и приложението към нея

(3) Завършилите магистърска степен в НСА специалност “Спортна анимация” получават съответния клас на основание представен в БСУ изпитен протокол от БСУ.

Чл.32 На завършилите пълен ски- курс в НСА или дипломираните ученици от специализираните скиорски гимназии (Средни училища) се дава право без да са участвали в курсове за подготовка на ски- учители да положат изпит за клас А по предвидения материал пред комисия на БСУ, ако съответните организации провеждат обучението си по тематичен план съгласуван с БСУ.

Чл.33 По-висока квалификация се придобива след преквалификационен курс и успешно положен изпит.

Чл.34 За явяване на изпит и издаване на съответните документи, след успешното му полагане ски-учителите заплащат такси, калкулирани по пера, с оглед самоиздръжката на Сдружението, приети с решение на Управитлния съвет и утвърдени от Председателя със заповед. В калкулацията на удостоверенията се предвижда перо “встъпителен” членски внос, а в калкулацията на талоните- текущ членски внос на ски- учители към Сдружението. Приходите от такса “курс” се осчетоводяват в Сдружението чрез издаване на фактура, а тези от удостоверенията (учителската карта и талон чрез описването и остойностяването им като ценни книжа. Удостоверението и принадлежащият му талон имат същевременно стойност на редовна членска карта.

Чл. 35 Лицата добили и снабдили се с редовни удостоверения за правоспособност, които желаят да постъпят на работа като ски- учители в училища и звена обучаващи чуждестранни туристи, следва да положат изпит по езика на който ще преподават пред комисия от специалисти, определена от Програмния съвет на Сдружението. Успешно положеният изпит се отбелязва в учителската карта с обозначаване на езика и печата на ски- училището.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНКИ

 

Чл.36 (1) В курсове за нови учители имат право да се вкючат лица, навършили 17 год.

Документи за правоспособност се издават след навършване на 18 год.

(2)За придобиване на правоспособност за учител клас А по алпийски ски, сноуборд или ски бягане е задължително участието в курс за обучение, който се провежда съгласно минималните стандарти за обучение на ISIA.

Чл.37 В срок до 20 ноември Управителният съвет на Сдружението обявява график на курсовете за предстоящия сезон и утвърждава преподавателите, лекторите, изпитните комисии и отговорниците по места.

Чл.38 Подготовката и изпитите се провеждат по тематичен план и конспект одобрени от Програмния съвет.

Чл. 39 Кандидатът е положил успешно изпита за клас А, ако е изпълнил изискванията по конспекта с оценка много добър (4.50) по практика и много добър (4.50) по теория.

(1) Кандидат получил оценки минимум добър (4.00)- практика и мн. добър (4.50)- теория придобива права на стажант ски-, сноуборд- учител за един сезон, след който същият отново се явява на изпит за придобиване на клас А.

Чл. 40 По-нататъшното пракатегоризиране става:

 1. а) клас “А” в клас “В”, ако ски- учителят има два сезона педагогически стаж като учител клас “А” и е изпълнил изискванията по конспекта с оценка 4.50 (много добър) по практика и 4.50 (много добър) по теория.

          б) клас “В” в клас “С”, ако ски- учителят има два сезона педагогически стаж, като учител клас “В” и е изпълнил изискванията по конспекта с оценка 4.50 (много добър) по практика и 4.50 (много добър) по теория.

          в) клас “С” в ISIA, ако има една година педагогически стаж като ски- учител клас “С” и е изпълнил изискванията по конспекта с оценка 4.50 (много добър) по практика и 4.50 (много добър) по теория.

(2) Всеки, на когото е изтекъл срокът на талона повече от две години, се явява на изпит за потвърждаване на клас.

Чл.41 Изпитните комисии, пред които кандидатите за ски- учители за повишаване на категорията полагат изпит, се състоят от трима правоспособни специалисти, утвърдени от Програмния съвет и назначени от Председателя на Сдружението със заповед, конкретна за даден изпит и курс. За резултатите от изпитите комисията съставя протокол, който се подписва от всички членове и се депозира в Сдружението, след обявяването на резултатите на място. Писмените работи и черновите се прилагат към протокола.

Чл. 42 (1) За участниците в изпитите, непокрили изискванията на първото явяване, се насрочва поправителна сесия, но не по- рано от един месец от датата на първото явяване.

 1. Кандидат учител, който след повторно явяване на изпит не покрие критериите за придобиване на клас А, следва да премине отново курс за обучение само в практическата му част за придобилите квалификационна степен “стажант” и пълен курс за останалите.
 2. Преди да бъде допуснат до поправка за клас А, кандидатът трябва да премине през допълнителен практически курс.

 

Чл.43 На кандидати за ски- учители или за повишаване на категорията им, които имат над 10 год. трудов стаж като треньори и състезатели и изпълнят изискванията по практика и теория с успех 6.00(отличен) на първо явяване, може по изключение да бъдат допуснати до допълнителен изпит върху изискванията за следващия по- висок клас, без да се спазва изискуемия се двегодишен стаж и ако издържат изпита с успех 5.00 (много добър) да се предложат на изпитната комисия за утвърждаване от УС на Сдружението със специално решение в по- високия клас.

Чл.44 Педагогическият стаж за явяване на изпит се доказва със служебна бележка от ски училището, където е работил учителят или с декларация към молбата за включване в курса.

 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

Чл. 45 Всяко ски- училище поставя на видно място в седалището си Удостоверението за редовен член на “Българско ски-училище

Чл. 46 Сдружението контролира методиката на обучение съгласно Устава и Правилника на Сдружението.

Чл. 47 Директорът (ръководителят) на училището контролира и санкционира неправомерните дейстия на ски- учителите в рамките на пълномощията дадени му от Правилника за вътрешния ред на училището и настоящия Правилник.

Чл. 48 (1)Управителният съвет на Сдружение “Българско ски- училище”, санкционира по предложение на контролните органи и на директорите на училищата с понижаване на квалификационния клас, временно отнемане на правоспособността при системни груби нарушения и особено тежки провинения с отнемане завинаги на правоспособността “ ски- учител” или “сноуборд- учител”.

(2) Създава се комисия по етика от представители на Управителния съвет и на всеки ски- център, в която постъпват жалби срещу некоректни учители и нелоялни ски- училища. За същите се води отчет в офиса на Сдружението.

Чл. 49 Програмният съвет на Сдружението включва в изпитните комисии при тяхното съставяне специалисти- преподаватели в Националната спортна академия.

Чл. 50 Свидетелствата за правоспособност “ски- учител” се издават от Сдружението и се подписват от председателя на БСУ въз оснва на следните документи:

 • протокол от окончателните резултати на изпитната комисия с оценки по шестобалната система с точност до 0.5;
 • документи за завършено образование;
 • снимки-два броя;

Чл.51 Правоспособните ски- учители се задължават по време на работа да носят на гърдите си (на горното облекло) видима от разстояние значка с надпис “ски-учител”, която получават срещу заплащане на покупната и стойност от Сдружението.

Чл. 52 Настоящият Правилник е утвърден от Общото делегатско събрание на Сдружението от 15 юни 2002 г., изменен и допълнен с решение на Общото събрание на Сдружението, проведено на 12.11.2016 г.

 

 

Председател на Управителния съвет,

 

 

                                                                Петър Янков